Arbeidsongevallen

Bent u werkgever, dan is de arbeidsongevallenverzekering in België een wettelijke verplichting.
U moet instaan voor de gevolgen van ongevallen die uw medewerkers treffen tijdens de uitvoering van hun activiteit en zelfs op de weg van en naar het werk. De basisverzekering kan zelfs worden uitgebreid met een buitenwettelijke collectieve verzekering van gemeen recht, een collectieve verzekering tegen privé-ongevallen, of een verzekering voor gewaarborgd loon.

Wat is een arbeidsongeval volgens de wetgever?

Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.
Wat ook als een arbeidsongeval beschouwd wordt is het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk.
Elke werkgever in ons land dient voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Wat is er gedekt in de verzekering arbeidsongevallen?

Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar:

  • Kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen
  • Hij een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding begrensd wordt tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dit maakt dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten sterk zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dit opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Confideo bekijkt graag samen met u hoe we uw personeelsleden het best kunnen verzekeren.

Klik hier voor meer info